گیل حجم 14-3

آ
درد ِ خُلاصیه
آ کشم
کی می جان
ئی پارچه آ بَبِه
فیویشکانم می دیل َ
ئی توکّه آ
فیوه کاغذِ سر

واگردان :

آه
عصاره درد است
آه می کشم
که جان ام
یکپارچه آه شود
می چلانم قلب ام را
چکه ای آه
می ریزد بر کاغذ

یک پاسخ ارائه کنید