گیل حجم 15-2

پرنده
پر وازَ کود
تا
پروازَ
اسمان ِ ره
مانی بُکنه
پر ِ واز
پرواز نی یه
پرواز
یانی آبی یان َ
سینه مالسن
پر وازَ کودن
اوجان َ نفس کشِن

واگردان :

پرنده
پر باز کرد
تا
پرواز را
برای آسمان
معنی کند
پر باز
پرواز نیست
پرواز
یعنی آبی ها را
سینه مالیدن
پر باز کردن
اوج ها را نفس کشیدن

یک پاسخ ارائه کنید