گیل حجم 16-1

استاد شجریان وسی

لالا بخاندید
بوخوفتم
لالا لا مییانی
لاله
لال بوبوست

واگردان :

لالائی خواندید
خوابیدم
در لابلای لالائی
لاله
لال گردید

یک پاسخ ارائه کنید