گیل حجم 18-1

خورشید قورص َ
می داهان ِ میئن
آبَ کنم
جه می داهان
تا تی داهان ِ داهانه
داهان به داهان
تی نام دتاوه

واگردان :

قرص خورشید را
در دهان ام
آب می کنم
از دهان من
تا دهانه ی دهان تو
دهان به دهان
نام تو می تابد

یک پاسخ ارائه کنید