گیل حجم 18-2

هوا تب داره
هوا کی هوایی بِه
دَغدان گه
هوا هوای َ بدار
بی هوا
سر به هوا نبون

واگردان :

هوا تب دار است
هوا که خیالاتی می شود
هذیان می گوید
هوای هوا را نگهدار
بی گدار
سر به هوا نباش

یک پاسخ ارائه کنید