گیل حجم 18-3

لاب
جه تی لب
لبالبم
لب َ اوسان
می لب ِ جا

واگردان :

کاملا”
از لب تو
سرشارم
لب را بردار
از لب من

یک پاسخ ارائه کنید