گیل حجم 19-1

نَگم گولی
جه گولم گول تری
گول گولی آوازَ
سرا دَن
تا
جه تی گولی
پروازَ یاد بیگیرم

واگردان :

نگویم گلی
از گل هم گل تری
گلبانگ آواز را
سر ده
تا از گلوی ات
پرواز را بیاموزم

یک پاسخ ارائه کنید