گیل حجم 19-2

می رگ ِ خاب َ
دانی و
می خاب ِ رگ َ
خاب
می رگ ِ میئن
رگ به رگ بوباسه
ایتا خون ِ رگه
جه می نیگا کرا فیوه

واگردان :

خواب رگ ام را
می دانی و
رگ خواب ام را
خواب
در من
رگ به رگ شده است
رگه ای خون
از نگاه من فرو می ریزد

یک پاسخ ارائه کنید