گیل حجم 19-3

پِلّکان ِ کنار
تی یاد
می پِلکان ِ سر
کرا پِلَکه
پَلک َ کن تی یادا
ئی پَلک تی شین
ئی پَلک می شین

واگردان :

کنار پلّکان
یاد تو
بر پلک های ام
دارد می پِلَکد
نیمه کن یادت را
نیمی از آن تو
نیمی از آن من

یک پاسخ ارائه کنید