گیل حجم 19-4

وختی تومامه می شوئن
دکفه در خاب
وختی تومامه خاب دکفه
موستطیله میئن
خیاله دایره ئن نوقطه بید
نوقطه به هیچ
هیچه میئن می شیرین خاب
هیچ خابا نمانه

واگردان :

وقتی تمام رفتن من
در خواب می افتد
وقتی تمام خواب می افتد
درون مستطیل
دایره های خیال نقطه می شوند
نقطه می شود هیچ
در هیچ خواب شیرین من
به هیچ خوابی نمی ماند

یک پاسخ ارائه کنید