گیل حجم 2-4

بخان
بدا تی لبان ِ سر
کلمه جور بایه
بوجور
بوجور تر
هتو جورا جور
نا ئی جور
جور واجور
او جیر
ریشه یه ریشه
به تی نفس
دوَسته نها

واگردان :

بخوان
بگذار بر لبان ات
کلمه بروید
بالا
بالاتر
همینطور رو به بالا
نه گونه ای
گوناگون
آن پائین
ریشه است ریشه
به نفس ات
بسته است

یک پاسخ ارائه کنید