گیل حجم 20-1

تی داهان
آفتاب ِ بویا دهه
جه می چوم ِ داهانه
توکًه توکّه
فوواستان دری
میشین گولان
تی نام َ
داهان به داهان کودان درید
داهان واکن
تا آفتاب
داهان دوَده

واگردان :

دهان ات
بوی آفتاب می دهد
از دهانه ی چشم ام
قطره قطره
فرو می ریزی
گل های بنفشه
نام ات را
دهان به دهان می کنند
دهان بگشا
تا آفتاب
دهن ببندد

یک پاسخ ارائه کنید