گیل حجم 20-2

د ِ کرا
می قلم قلم بِه
ق…لم
ق… ل … م
بَشکَفته قلم َ
قلمه زئن درم
بمی انگوشتان

واگردان :

دیگر دارد
قطع می شود قلم ام
ق…لم
ق … ل … م
قلم شکسته را
دارم پیوند می زنم
به انگشتان ام

یک پاسخ ارائه کنید