گیل حجم 4-1

سوکوله
سو
کوله یه
وختی نخانه
سوکول نیشینه
می صدا مییان

واگردان :

خروس
فرزند
روشنایی ست
وقتی نمی خوانَد
خار می نشیند
در صدای من

یک پاسخ ارائه کنید