گیل حجم 4-4

کلمه ئن
مشکی پِرهان دوکودائید
گیدی
مشکی عشق ِ رنگه
گَم
جه مشکی بالاتر
رنگی ننا
آمی روزیگار ِ مشکی یا
کویتا دس
قلم مو اَمرَه
مشکی یا کود

واگردان :

کلمات
لباس مشکی پوشیده اند
گویند
مشکی رنگ عشق است
گویم
از مشکی بالاتر
رنگی نیست
روزگار ِ مشکی ما را
کدام دست
با قلم مو
مشکی کرده است

یک پاسخ ارائه کنید