گیل حجم 5-3

کفتن
نیویشتن
نیویشتن ِ ” کفتن ”
کفتن ِ ” نیویشتن ”
صفحه یَم ایتا میدان

واگردان :

افتادن
نوشتن
نوشتن ِ ” افتادن ”
افتادن ِ ” نوشتن ”
صفحه هم یک میدان

یک پاسخ ارائه کنید