گیل حجم 6-4

می پر وازه
می پرواز ولی هیچ
هیچ
پر وازا کوده
می پرواز ره
هیچ , پرواز
می پروازه هیچ , جا
ویشتر

واگردان :

پرم باز است
پروازم اما هیچ
هیچ
آغوش گشوده است
پروازم را
پرواز , هیچ
از هیچ , پرواز من
بیشتر است

یک پاسخ ارائه کنید