گیل حجم 7-2

بازم عشق
می دیل َ پیله بوکوده
می پیله دیل
ذره ذره
آب َ بوستن دره
می چوم پیله کنار
وارش واره
جه ” وبا سالان ِ عشق ”

واگردان :

باز هم عشق
به دل ام پیله کرده است
دل بزرگ ام
ذره ذره
دارد آب می شود
کنار پلک چشم ام
باران می بارد
از ” عشق سال های وبا ”

* ” عشق سال های وبا ” اثری از گابریل گارسیا مارکز نویسنده کلمبیایی

یک پاسخ ارائه کنید