گیل حجم 9-3

بوخوفته کلمِه
پوشت
جوخوفتِه می لب
فاخوفتِه می گب

واگردان :

پشت ِ
کلمه ی خواب رفته
پنهان شده لب ام
فرو خفته حرف ام

یک پاسخ ارائه کنید