یادیگاری

یادیگاری

تِه سورخ نام َ

بَکَندامُه

مِه دیل ِ پوشت

 

واگردان فارسی :

 

یادگاری

نام سرخ تو را

بر پشت دل ام

خالکوبی کرده ام

 

یک پاسخ ارائه کنید