تی سرده نیگایه کی بیدم

تب بوکودم

بچاستم

 

فارسی:

نگاه سردت راکه دیدم

تب کردم

چاییدم

یک پاسخ ارائه کنید