یلدا خوجیر شو

یلــــدا شَو ِ گیلان ، چقَـــــد خوجیـره

جِـــــه غــــورصه ئن ، آدم دیل نیگیره

سوفره مئن ، پیله دانِــــه هیندانِه یه

شادی ره اَ شَو ، ایدانـــــه بـانِــــه یه

بانِـــه کـی نــه ، قـــــــدیم دأبـــه برار

دیمـــان بیبه ، ایلاهــــی سورخ ِانـار

وختـی بنــــائیــد ، شمِه هیندانِه یا

دور دیچینید ، کـاسِه کوئـــی دانه یا

وابیشته بَــــج ، سمیشکـا ، آجیلانا

بــأز بــــاوَریـــد، مئــــوه ئـــن ِ گیلانا

آوه خــوج و تـــــورشه کُــنوس باوَرید

بــــاب دیلـــه ، تــازه عــــروس باوَرید

نــارنـگـــــی و سئب و انـــــــارا بَنید

کیــــــوی و لِمبــو … او کــــــنارا بَنید

یــاواش یــاواش ، تـا نوبوخید منترا

شیرینـــی پــاکتَ نـــدید جختــــــرا

کیتـابِ فـــــــــالا ، او کنـــــــاره بَنــید

ایــــدانِـــه تسبـی ، ایستخــاره بَنید

تـا کـــی تانید ، سوفره یا جـورا کُنید

شــــادی مَـرَ خانِــــــه یا نـــورا کُنید

بــوخوریـــدی ، واخوریــدی تـــا تـانید

باخـی یا مــــورغ و پیچا ره فیشانید

گـول بیگیدی هــمّه و گـول بیشتاوید

چاب بـــزنــــید هـــمّه و بـولبـول ببید

ایتا شَوه حیفه کــی غورصه خوردان

تورشا بیجیر ،شیرین َجؤر وا کودان

دورا نیبه ایلاهـی ، جــــــه شمه لب

شیرین گبان و قـــــدیـــــم ِ کــلِه گب

بــــداریـــدی ایلاهــی ، جان ِ ساقی

کــم بوخورید ، بترسیدی جـه چاقی

ایلاهی کی، هی وخت بلاکش نبید

جوما شَوَم ایسه ،همه خوش ببید!

 

واگردان فارسی :

 

شب یلدای گیلان ، چقدر خوش و زیباست

از غصه ها ، دل آدم نمی گیرد

هندوانه ی بزرگ وسط سفره است

برای شادی این شب ، بهانه ی خوبی است

بهانه که نه ، رسم قدیمی است ای برادر

الهی که صورت تان، مثل انار قرمز بشود

وقتی هندوانه را وسط [سفره ]گذاشتید

دور آن بشقاب دانه ی برشته ی کدو را

برنج برشته ، تخمه ی آفتابگردان ، آجیل ها را بچینید

بعد از آن میوه های گیلان را بیاورید

« خوج » و « تورشه کنوس » (ازگیل ترش ) آب انداخته را بیاورید

آن را که باب دل تازه عروس خانه است بیاورید

نارنگی و سیب و انار را بگذارید

کیوی و لیمو … را هم آن کنار سفره قرار بدهید

آهسته و با درنگ ، تا سوتی ندهید

که پاکت شرینی را فراموش کنید

کتاب فال را هم آن گوشه بگذارید

یک عدد تسبیح هم برای استخاره بگذارید

تا می توانید سفره را خوب جور کنید

از شادی خانه را با صفا و منوّر سازید

تا می توانید بخورید و بیاشامید

باقیمانده را برای مرغ و گربه دور بریزید

گل بگوئید همه و گل بشنوید

چهچهه زنان همه بلبل شوید

یک شب یلداست ، غصه خوردن حیف است

باید ترش را زیر و شیرین را رو قرار داد

الهی ، از لب های شما حرف های شیرین

و کلِه گب های قدیمی * دور نشود

الهی که همیشه سلامت تن و جان داشته باشید

کمتر بخورید، از چاق شدن بترسید

الهی که هیچوقت بلاکش نباشید

شب جمعه هم هست، همگی خوش باشید

* کَلِه گب های قدیمی : حرف های خوشی که قدیمی ها دور کَلِه (اجاق آتش )

دور هم می نشستند و می زدند .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید