‌تاریخ‌ گیلان‌‌ (پیش‌ از اسلام)

نگارش و باز خوانی تاریخ محلی ، امروزه بیش از هر زمانی توجه مورخان و پژوهشگران تاریخ را به خود جلب نموده است . ویژگی مهم تاریخ محلی ، پیوند آن با یک عرصه ی جغرافیایی محدود و مشخص است و انگیزه ی اصلی در نگارش چنین آثاری از عشق به زادگاه و یا سرزمینی که به هر دلیل نسبت به آن علاقه ای به وجود آمده است سرچشمه می گیرد تاریخ محلی در چار چوب تاریخ ملی و به عنوان جزیی از آن معنا و مصداق می یابد .

کتاب حاضر که اثری در زمینه ی تاریخ محلی به شمار می رود، به تاریخ گیلان در دوران بیش از اسلام می پردازد . خوانندگان در این کتاب با تحولات و رویدادها ی گیلان در دوره های پیش از تاریخ و باستان آشنا می شوند. در پایان کتاب از نخستین برخورد ها و رویارویی های ساکنان گیلان با تازیان در دو سده ی نخست پس از اسلام سخن به میان آمده است. با این پیش آمدها دوران میانه تاریخ گیلان آغاز می گردد که در جلد دوم اثر حاضر با عنوان تاریخ گیلان پس از اسلام به آن دوره و نیز دوره های جدید و معاصر پرداخته شده است.

تاریخ گیلان پیش از اسلامقربان فاخته در روستای کهنه دوشنبه ی سنگر از توابع شهرستان رشت، در یک خانواده ی کشاورز متولد شد تحصیلات مقدماتی را در سنگر و تحصیلات دانشگاهی را در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ در شهرهای اصفهان و تهران گذراند .

وی فعالیت های پژوهشی خود را از نیمه ی دوم دهه ی شصت با چاپ مقالاتی در نشریات گیلان آغاز کرد او در دهه ی هفتاد به روزنامه نگاری روی آورد و فصل نامه ی گیلان زمین را با روش تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد. از فاخته مقالات متعددی در گاهنامه و نشریات گوناگون از جمله گیلان نامه، کتاب کادوس، کتاب ماه گیلان زمین و گیله وا منتشر شده است.

کتاب های کرونولوژی تاریخ گیلان و نگاهی به گیلان زمین از جمله آثار منتشر شده ی او ست.

یک پاسخ ارائه کنید