‌‌جغرافیای انسانی و اقتصادی گیلان‌

جغرافیای انسانی و اقتصادی گستره ی وسیعی را در بر می گیرد و مباحث آن تقریبا تمام حوزه های فعالیت انسان را در ارتباط با محیط جغرافیایی او مورد بحث و بررسی قرار می دهد تا روابط پیدا و پنهان عرصه های مختلف فعالیت را در درازنای تاریخ تبیین و تفسیر کند. از این رو ارائه ی بحث گسترده ای چون جغرافیای انسانی و اقتصادی گیلان در صفحاتی محدود، دشواری های خاص خود را دارد.

این کتاب در دو فصل تنظیم شده است فصل نخست به جغرافیای انسانی اختصاص دارد که ابتدا به معرفی مکان های تاریخی و تقسیمات جغرافیایی و اداری گیلان پرداخته و در ادامه جغرافیای فرهنگی و جمعیت و سپس تحول شهر نشینی گیلان در قیاس با کل کشور مورد مطالعه قرار می گیرد. فصل نخست با طرح مباحثی نو که در آن ها پیدایش جغرافیای انسانی گیلان و دلایل شکل گیری چشم انداز جغرافیایی به اجمال بررسی شده است، پایان می یابد.

فصل دوم که به جغرافیای اقتصادی گیلان اختصاص دارد، در سه بخش به جغرافیای کشاورزی، جغرافیای صنعتی و شبکه ی زیر ساخت ها و چگونگی توزیع آن در گیلان پرداخته است.

‌‌جغرافیای انسانی و اقتصادی گیلان‌پدیدآور:

دکتر ناصر عظیمی دوبخشری در سال 1333 در روستای دوبخشر فومنات به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند و تحصیلات متوسطه را در مدارس فومن به پایان برد. دوره ی کارشناسی را در رشته ی جغرافیای طبیعی در دانشگاه تربیت معلم تهران و کارشناسی ارشد را در رشته ی جغرافیای انسانی در دانشگاه تهران گذراند. او در سال 1369 دکترای خود را در رشته ی جغرافیای شهری از دانشگاه تهران دریافت کرد .

دکتر عظیمی فعالیت های پژوهشی خود را از سال1366 با چاپ مقالاتی در نشریات تخصصی شهر سازی آغاز کرد .

کتاب های « تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی گیلان » « پویش شهر نشینی و مبانی نظام شهری و برنامه ریزی منطقه ای، « شهر و انباشت سرمایه » و « جغرافیای طبیعی گیلان » از جمله آثار اوست.

یک پاسخ ارائه کنید