آفتاو کویا ایسا؟

شورَمی هاوا

من و ایتا ماشین

شوئن دریم

آفتاو کویا ایسا ؟

 

واگردان فارسی :

 

در هوای مه آلود

من و ماشینی

رهسپاریم

آفتاب کجاست ؟

 

 

یک پاسخ ارائه کنید