آلاوُه

مِه دیل

تِه خانه ی ِ

اون ِ بترکسته دئوارَ

آلاوُه بُکُن

 

واگردان فارسی :

 

دل ام

خانه ی توست

دیوار های ترک خورده اش را

ترمیم کن

 

 

یک پاسخ ارائه کنید