آمه بولبول

آمِه تی تی ، اَلان کوکو ببوسته

آمِــه بولبول ، کوره قوقو ببوسته

الان ایشپتیکا ، مــورغـه بــــراره

بـــرار مَمَه مَــرَ ، لولو ببوسته !

 

واگردان فارسی :

 

« تی تی » ما ، الآن « کوکو » شده است

بلبل ما ، مثل جغد شده است

الآن « ایشپتیکا » ، برادر مرغ است

لولو با ممه ، برادر شده است !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید