آمه دیل

هـــوایه غــم واره ، دپـاچ دپـاچه

آمه دیل رایه عشقه ،گاچ ِ گاچه

غمه آلُـغ ، فــوتــورکسته اَمــارا

آمه بیچاره دیل ،پئس ِ کلاچه !

 

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

از هوا غم می بارد چرخ زنان

دل مان در راه عشق گل و گشاد می رود

عقاب غم بر ما هجوم آورده است

دل بیچاره ی ما ، مثل کلاغ پیسه شده است !

 

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید