آمِه شانامه

حلا پیله واز نوکوده

بکفتیم

هَن بؤ آمِه شانامِه

آخر خوشی !

 

واگردان فارسی :

 

هنوز پَرش بلند نکرده

افتادیم

همین بود خوشی آخر ِ

شاهنامه ی ما !

 

یک پاسخ ارائه کنید