موران بزه آینه
فینه شان
پور، خاطره داره

 

برگردان:

آینه زنگ زده را
دور نریز
خیلی خاطره دارد

یک پاسخ ارائه کنید