آ روزانه ره چی شا نیویشتن

ایتا مرزه دکفته مرز ^کول
ای عالمی پاورانده رادوار
…………………………
شاعر بنا بوشو.

برگردان :

برای این روزها چه می توان نوشت
مرزی ریش ریش شده / گروهی رهگذر پابرهنه
…………………………
شاعرگذاشت ورفت.

یک پاسخ ارائه کنید