افعال گیلکی/ حالات لازم و متعدی

لازم فعل حالتی هیسه که مفعول نخأنه.

 

✔️ بؤؤن » گودن
➖ کار می دوروس ئابؤ.
➖ مو می کارء دوروس ئاگودم.

 

✔️ همأن » هوردن
➖ می جؤن واج بومئه.
➖ ترانه می جؤنء واج بیأرده.

 

➖ کتری آو جوش بومأ.
➖ مو کتری آوء جوش بیأردم.

 

✔️ گیتن » دئان
➖ وچه تخت ئاگیت.
➖ پئر وچهٰء تخت ئادأ.

 

➖ وشم پر ئاگیت.
➖ تولله وشمء پر ئادأ.

 

➖ پیچه دؤو ئاگیت.
➖ سک پیچهٰء دؤو ئادأ.

 

✔️ کتن » گئنتن (دئان)
➖ می کار دومبال ئاکت.
➖ وچهٰ‌ن می کارء دومبال ئاگئنتن.

 

➖ کرکِ لؤنه بو ئاکته.
➖ بپیسه مورغؤنه کرکِ لؤنهٰء بو ئاگئنته.

 

➖ توپ گر ئاکت.
➖ مو توپء گر ئادأم.

 

➖ می پا لیسک ئاکت.
➖ مو می پاء لیسک ئادأم.

یک پاسخ ارائه کنید