انواع فعل در زبان گیلکی و طریقه ساخت آن

انواع فعل در زبان گیلکی و طریقهٔ ساخت آن:

ایشتؤوسن (فارسی: شنیدن)

 

زمانها:

۱. ماضی ساده: بیشتؤوسم
طریقهٔ ساخت: ب + بن‌ ماضی + شناسه ماضی*

 

۲. ماضی نقلی: بیشتؤوسهٰ‌م
طریقهٔ ساخت: ب + بن‌ ماضی + تکیه + شناسه

 

۳. ماضی التزامی: بیشتؤوسه بۊم
طریقهٔ ساخت: ب + بن‌ ماضی + ه* + صرف مضارع فعل بؤؤن (=شدن)

 

۴. ماضی بعید: بیشتؤوسه بؤم
طریقهٔ ساخت:  ب + بن‌ ماضی + صرف ماضی فعل بؤؤن (=بودن)

 

۵. ماضی نقلی بعید: بیشتؤوسه دأرم
طریقهٔ ساخت: ب + بن ماضی + ه + صرف مضارع فعل دأشتن

 

۶. ماضی ابعد: بیشتؤوسه دأشتم
طریقهٔ ساخت: ب + بن ماضی + ه + صرف ماضی فعل دأشتن

 

۷. ماضی ابعد التزامی: بیشتؤوسه دأشته بۊم
طریقهٔ ساخت: ب + بن‌ ماضی + ه + دأشته + صرف مضارع فعل بؤؤن (=شدن)

 

۸. ماضی استمراری: ایشتؤوسم
طریقهٔ ساخت: بن ماضی + شناسه ماضی

 

۹. ماضی غیر محقق: ایشتؤوسه نأبؤم
طریقهٔ ساخت: بن ماضی + ه + صرف ماضی فعل نأبؤن

 

۱۰. ماضی مستمر: ایشتؤوسه دؤبؤم
طریقهٔ ساخت: بن ماضی + ه + صرف ماضی فعل دؤبؤن

 

۱۱. مضارع مستمر: ایشتؤوسه درم
طریقهٔ ساخت: بن ماضی + ه + صرف مضارع فعل دؤبؤن

 

۱۲. مضارع اخباری: ایشتؤونم
طریقهٔ ساخت: بن مضارع + ن + شناسه مضارع*

 

۱۳: مضارع التزامی: بیشتؤوم
طریقهٔ ساخت: ب + بن مضارع + شناسه مضارع

 

۱۴: آینده: خأنم ایشتؤوسن
طریقهٔ ساخت: صرف مضارع فعل خأسن + مصدر

 

فعل امر: بیشتؤو
طریقهٔ ساخت: ب + بن مضارع

فعل مجهول: بیشتؤوسه بؤبؤ
طریقهٔ ساخت: ب + بن ماضی + ه + بؤبؤ

 

 

* نکات:
ه: در صرف فعل شؤؤن، زأن، چئن (و از این قبیل افعال) مورد استفاده نیست.
شناسه ماضی: م، ی، ×، یم، ین، ن
شناسه مضارع: م، ی، ه، یم، ین، ن

 

مثال‌ها به گویش سیاهکلرودی زده شده‌اند.

یک پاسخ ارائه کنید