اونه گو به زا سه

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع ؛ لاجونی ایشتو/” اونه- گْو، بَه-زا-سه/گاوش زاییده

لاجونئین، هروقت خوانَن یکته اتفاق غیرمنتظره وناراحت کننده در مورد بک کسی بو گون، گونَن؛” خبردانی چی بو بو؟، پُشت سرش گونَن؛ ” مشته شمسعلی گوْ، بَه-زا- سه! “/ یعنی مَشته شمسعلی به، اتفاق بدی دَه-که-ته.

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که برای کسی، اتفاق ناگوار و ناخوشایندی می افتد، به کنایه می گویند؛” گاوش زاییده! “
برای مثال گفته می شود؛ گاو مشهدی شمسعلی، زاییده است (برای او اتفاق ناگواری پیش آمده است.)

از ته دیل خوانَم، برای هیچ کسی، بد پیش نه، حتا، ایسکاله-ی
به فارسی؛ از ته دلم می خواهم برای کسی اتفاق بدی پیش نیاید، حتا، خیلی کم

جون ساق ببین

یک پاسخ ارائه کنید