اَستافار

مــو فــوکودن پیچانی ، کاکول خَیه

چاچایه بولبول که دینی، گول خَیه

پــــول خودا ببوسته پاک ، استافار

خؤ بنده یا ، آدمِــــه چاچول خَیه !

 

واگردان فارسی :

 

موی را بر پیشانی فرو ریختن ، کاکل می خواهد

چهچهه بلبل را کــــه می بینی ، گُل می خواهد

پــول ، استغفروالله مثـــــــــــل خدا شده است

کــــــه بنـــــده ی خودش را دغلباز می خواهد !

 

یک پاسخ ارائه کنید