اگه راس گی

لساَ شاخاناَ مِوَه چِن دری تو
بکفته داراَ مرگاَ دِن دری تو

اگه راس گی دکف مردانه میدان
دوسته شالاَ راکه زِن دری تو

——————————-
برگردان فارسی
اگر راست می گویی

میوه ی شاخه های شُل وتکیده را داری می چینی
مرگ درخت افتاده را داری می بینی

اگر راست می گویی مردانه داخل میدان شو
شغال کت بسته را با ترکه داری می زنی.

یک پاسخ ارائه کنید