ایتا خَج پئیز

کلاچ ِ

قار قار قِچّی

ایتا خَج پئیز

فادا مِه دس

 

واگردان فارسی :

 

قیچی

قار قار کلاغ

بُرشی از پائیز

به دست ام داد

 

یک پاسخ ارائه کنید