ایشتؤوسن (شنیدن) ishtovəsən

صرف فعل گیلکی ایشتؤوسن/ فارسی شنیدن

 

¤ ماضی ساده (شنیدم، شنیدی، شنید، …)

 مثبت : بیشتؤوسم، بیشتؤوسی، بیشتؤوس، بیشتؤوسیم، بیشتؤوسین، بیشتؤوسن

 منفی : نیشتؤوسم، نیشتؤوسی، نیشتؤوس، نیشتؤوسیم، نیشتؤوسین، نیشتؤوسن

———————————

¤ ماضی نقلی (شنیده‌ام، ..)

 مثبت : بیشتؤوسه‌ٰم، بیشتؤوسهٰ‌ی، بیشتؤوسه، بیشتؤوسهٰ‌یم، بیشتؤوسهٰ‌ین، بیشتؤوسهٰ‌ن

 منفی : نیشتؤوسهٰ‌م، نیشتؤوسهٰ‌ی، نیشتؤوسه، نیشتؤوسهٰ‌یم، نیشتؤوسهٰ‌ین، نیشتؤوسهٰ‌ن

———————————

¤ ماضی بعید (شنیده بۊدم، …)

مثبت : بیشتؤوسه بؤم، بیشتؤوسه بی، بیشتؤوسه بؤ، بیشتؤوسه بیم، بیشتؤوسه بین، بیشتؤوسه بؤن

منفی : نیشتؤوسه بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (شنیده باشم …)

مثبت : بیشتؤوسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نیشتؤوسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی نقلی بعید (قبلا شنیده‌ام، …)

مثبت : بیشتؤوسه دأرم، بیشتؤوسه دأری، بیشتؤوسه دأره، بیشتؤوسه دأریم، بیشتؤوسه دأرین، بیشتؤوسه دأرن

منفی : بیشتؤوسه ندأرم، بیشتؤوسه ندأری، بیشتؤوسه ندأره، بیشتؤوسه ندأریم، بیشتؤوسه ندأرین، بیشتؤوسه ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد (قبلا شنیده‌ بۊدم، …)

مثبت : بیشتؤوسه دأشتم، بیشتؤوسه دأشتی، بیشتؤوسه دأشت، بیشتؤوسه دأشتیم، بیشتؤوسه دأشتین، بیشتؤوسه دأشتن

منفی : بیشتؤوسه ندأشتم، بیشتؤوسه ندأشتی، بیشتؤوسه ندأشت، بیشتؤوسه ندأشتیم، بیشتؤوسه ندأشتین، بیشتؤوسه ندأشتن

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌شنیدم، …)

 مثبت : ایشتؤوسم، ایشتؤوسی، ایشتؤوس، ایشتؤوسیم، ایشتؤوسین، ایشتؤوسن

 منفی : نیشتؤوسم، نیشتؤوسی، نیشتؤوس، نیشتؤوسیم، نیشتؤوسین، نیشتؤوسن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌شنیدم، …)

مثبت : ایشتؤوسه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : ایشتؤوسه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌شنوم، …)

 مثبت : ایشتؤوسه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : ایشتؤوسه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌شنوم، …)

 مثبت : ایشتؤونم، ایشتوؤونی، ایشتؤونه، ایشتؤونیم، ایشتؤونین، ایشتؤونن

 منفی : نیشتؤونم، نیشتؤونی، نیشتؤونه، نیشتؤونیم، نیشتؤونین، نیشتؤونن

———————————

¤ مضارع التزامی (بشنوم، …)

 مثبت : بیشتؤوم، بیشتؤوی، بیشتؤوه، بیشتؤویم، بیشتؤوین، بیشتؤون

 منفی : نیشتؤوم، نیشتؤوی، نیشتؤوه، نیشتؤویم، نیشتؤوین، نیشتؤون

———————————

¤ فعل امر  : بیشتؤو (=بشنؤ)
¤ فعل نهی : نیشتؤو (=نشنؤ)

یک پاسخ ارائه کنید