بؤؤن (بودن) bo’on

صرف فعل «بؤؤن» به معنای بودن و مشتقات آن در زبان گیلکی:

 

✔️ بؤؤن (فارسی: بودن)

صرف ماضی فعل بؤؤن (بودم، بودی، بود، …):
لنگرۊد:
مثبت: بۊم (bum)، بی، بۊ، بیم، بین، بۊن
منفی: نۊبۊم، نبی، نۊبۊ، نبیم، نبین، نۊبۊن
کلاچای:
مثبت: بؤم (bom)، بی، بؤ، بیم، بین، بؤن
منفی: نؤبؤم، نبی، نؤبؤ، نبیم، نبین، نؤبؤن
سختسر:
مثبت: بام (bām)، بی، با، بیم، بین، بان
منفی: نؤبام، نبی، نؤبا، نبیم، نبین، نؤبان

مثال:

اؤن علی با (ف: او علی بود)

 

صرف مضارع فعل بؤؤن (هستم، هستی، هست، …):
لنگرۊد:
مثبت: ایسم (isəm)، ایسی، ایسه، ایسیم، ایسین، ایسن
منفی: نیئم، نیئی، نیه، نیئیم، نیئین، نیئنن
کلاچای:
مثبت: هیسم (hisəm)، هیسی، هیسه، هیسیم، هیسین، هیسن
منفی: نیئم، نیئی، نیه، نیئیم، نیئین، نیئنن
سختسر:
مثبت: هسم (həsəm)، هسی، هسه، هسیم، هسین، هسن
منفی: نیئم، نیئی، نیه، نیئیم، نیئین، نیئن

مثال:

اؤن علی هسه (=اون علیه)

 

نکته:

از این فعل سه فعل پیشوندی دؤبؤن، وؤبؤن و فۊبؤن، وجود دارد:

 

یک پاسخ ارائه کنید