بؤؤن (شدن) Bo’on

صرف فعل گیلکی بؤؤن/ فارسی شدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

ؤ (ow)

ۊ (u)

ئ (e)

 

¤ ماضی ساده (شدم …)

 مثبت : بؤبؤم  ببئی  بؤبؤ  ببئیم  ببئین  بؤبؤن

 منفی : نؤبؤم  نبئی  نؤبؤ  نبئیم  نبئین  نؤبؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (شده است) »  بؤبئه

———————————

¤ ماضی بعید (شده بودم …)

مثبت : بؤبؤ بؤم /  بؤبه بی  / بؤبؤ بؤ /  بؤبه بیم /  بؤبه بین /  بؤبؤ بؤن

منفی : نؤبؤ بؤم /  نؤبه بی  / نؤبؤ بؤ /  نؤبه بیم /  نؤبه بین /  نؤبؤ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (شده باشم …)

مثبت : بؤبؤ بۊم/  بؤبه بی/  بؤبؤ بۊ/  بؤبه بیم/  بؤبه بین/  بؤبؤ بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (میشدم …)

مثبت :  بؤم   بی   بؤ   بیم   بین   بؤن

منفی :  نؤبؤم   نبی   نؤبؤ   نبیم   نبین   نؤبؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (میشدم …)

 مثبت : بؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : بؤ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نؤبؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میشدم …)

مثبت : بؤ دؤبؤم/ بؤ دبی/ بؤ دؤبؤ/  بؤ دبیم/ بؤ  دبین/  بؤ دؤبؤن

منفی : بؤ دننه بؤم/  بؤ دننه بی/  بؤ دننه بؤ/  بؤ  دننه بیم/ بؤ دننه بین/  بؤ دننه بؤن

 

———————————

¤ مضارع اخباری (میشم …)

 مثبت : بۊنم  بینی  بۊنه  بینیم  بینین  بۊنن

 منفی : نؤبۊنم  نبینی  نؤبۊنه  نبینیم  نبینین  نؤبۊنن

 

———————————

¤ مضارع التزامی (بشم …)

 مثبت : بۊبۊم  ببی  بۊبۊ  ببیم  ببین  بۊبۊن

 منفی : نۊبۊم  نبی  نۊبۊ  نبیم  نبین  نۊبۊن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میشم …)

 مثبت : بؤ  درم/ بؤ دری/  بؤ دره/  بؤ دریم/  بؤ درین/  بؤ درن

 منفی : بؤ دننم/ بؤ دننی/ بؤ دننه/ بؤ دننیم/ بؤ دننین/ بؤ دننن

 

———————————

¤ فعل امر:  بؤبۊ (بشو)
¤ فعل نهی:  نؤبۊ  (نشو)

یک پاسخ ارائه کنید