بجم من

بج

طلا کی گیدی منم

اگر مره خب بکارید

خب بدارید

هیزار هیزار آدمیزاده شکمه

سِرَه کونم

 

فارسی:

“برنج”

من برنجم

برنج

طلا که می گویند منم

اگر مرا خوب بکارید

خوب نگهداری کنید

شکم هزاران نفر را

سیر می کنم

یک پاسخ ارائه کنید