برف گیلان

در این کتاب علل رخ‌داد برف‌های سنگین جلگه گیلان، ویژگی‌های آماری و الگوی مکانی پوشش برف در سطح جلگه و تشابه آن‌ها با برخی از برف‌ها در سایر نقاط دنیا مطالعه شده است.

بررسی سابقه تاریخی رخ‌داد برف‌های سنگین گیلان، اثرهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی آن بر استان گیلان از دیگر مطالب ارائه شده در کتاب است.

پدیدآورنده “نیما فرید مجتهدی”

یک پاسخ ارائه کنید