بلا مِه سر

مِه داهان

فوچی داره لب

جه گب

مِه چوم

تِه دیمانِ سورخ سئبَ

مَزمَزه یا در ِه

مِه گوش

داهان واکوده

ئی لوقمه گب

جه آسه مان ِ دس

واچره

تورَ بوستن

کی شاق و دوم ناره

بلا مِه سر !

 

واگردان فارسی :

 

دهان ام

فروبسته است لب

از حرف

چشم ام

سیب سرخ گونه های ات را

دارد می مَزّد

گوش ام

دهان گشوده است

لقمه ای حرف

از دست آسمان

پاره کند

دیوانه شدن

که شاخ و دم ندارد

بلای ات بر سر من !

 

یک پاسخ ارائه کنید