بل هاگیتن

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع ؛ لاجونی مثل/ بَل ها گیتَن (آتش گرفتن/شعله ور شدن)

لاجونئین،وقتی از چیزی خبرا گی-نَن، که ایشونه خیلی ناراحته کونه و یا چیز بدی که ایشتو نَن و ای-نَن، ، پریشونا بَنَن. ایشتو زئینن و گونَن ؛ “ بل هاگیتم=اتش بی – تَم

خبرا-گیتَن= خبر می گرفتند
ایشتو سَن= شنیدن
ای-نَن= می بینند
بَل= شعله آتش
بی-تَم=گرفتم

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که خبری می شنیدند و یا چیزی ناراحت کننده را می دیدند، به کنایه می گفتند؛” بل- هاگیتَم“، یعنی آتش گرفتم. این خبر آتشم زد و دارم می سوزم.

او گَبه که مشته رحیم تاباله-ی، قهوه دیکون می-یَن بزه-بو، بل آگیتم!

شمه جون، ساق بَبون

یک پاسخ ارائه کنید