غم را دگر رها کن و با ما بگو بخند
هرچند دلشکسته و تنها بگو بخند

ارزان تر از همیشه شده اشک های ما
جایِ تمام مردم دنیا بگو بخند

ما خاطرات دور و درازیمٰ، بیش از این
با دوستان کهنه مدارا…، بگو بخند

حتا اگر فراغ نصیبت شده ست، باز
با یاد دیده بوسی فردا بگو بخند

با های و هوی زندگی از راه دل مکن
آری، اگرچه سخت، تو اما بگو بخند

وقتی که گرد و خاک سفر اصل ماجراست
بگذار جای فاصله را با بگو بخند

 

یک پاسخ ارائه کنید