بییا باهار

بییا باهار

مِه دسَ بیگیر

منم تانَم

سبز َ بَم

 

واگردان فارسی :

 

بیا بهار

یاری ام کن

منم می توانم

سبز شوم

 

یک پاسخ ارائه کنید