ترکسن (ترکیدن) tərkəsən

 صرف فعل گیلکی ترکسن/ فارسی ترکیدن

 

¤ ماضی ساده (ترکید) » بترکس

———————————

¤ ماضی نقلی (ترکیده) » بترکسه

———————————

¤ ماضی بعید (ترکیده بود) » بترکسه بؤ

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌ترکید) » ترکس

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌ترکید) » ترکسه نأبؤ

———————————

¤ ماضی ملموس (داشت می‌ترکید) » ترکسه دؤبؤ

———————————

¤ مضارع ملموس (داره می‌ترکه) » ترکسه دره

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌ترکه) » ترکنه

———————————

¤ مضارع التزامی » بترکه

———————————

¤ فعل امر  » بترک

یک پاسخ ارائه کنید