تنگامه کوچه

کوچه

تنگاماَ بِه

هرزمات

دیرا کونی

 

فارسی:

 

کوچه

تنگ می شود

وقتی

دیر می کنی

یک پاسخ ارائه کنید