تورش ِ کُنوس

مِه دیل َ خوش بوکودم

سالان ِ سال

به تِه اون وأده یان ِ

تورش ِ کونوس !

 

واگردان فارسی :

 

دلخوشی ام بود

سال های سال

آن وعده های

از گیل ترش تو !

 

یک پاسخ ارائه کنید