تو کی تی دیل بواسته

بکاراَ گیر ئیذه تی چشمِ نورا
سفیدمایی نیدین کالِه کپوراَ

تو کی تی دیل بواسته نان کشتاَ
کله آتش نکون چوبی تنوراَ

——————————–
برگردان فارسی

تو که هوس کرده ای

روشنائی چشمت را بلا استفاده نگذار
ماهی کوچک و بی رنگ را ماهی سفید نبین

تو که هوس کرده ای که نان کشتا (نوعی نان محلی)بخوری
دیگر در تنور چوبی آتش نیفروز

یک پاسخ ارائه کنید